ACCIONS

El pla de treball de SUD’EAU 2 es composa de 5 grups de tasques (GT):

  • GT1 – Gestió i coordinació del projecte: Treballs de coordinació estratègica, financera i tècnica del projecte. Inclou les accions d’intercanvi d’experiències entre les regions del sud-oest europeu sobre la gestió del cicle integral de l’aigua, prenent especial rellevància les activitats relacionades amb la implicació d’entitats locals i la participació ciutadana.
  • GT2 – Metodologies i eines locals i regionals comuns de gestió sostenible de l’aigua i dels rius Identificació i difusió de bones pràctiques euro¬pees, regionals i locals que segueixin les metodologies de gestió integral de l’aigua i els rius. Creació d’un aplicatiu per a la consulta externa de les bones pràctiques seleccionades.
  • GT3 – Desenvolupament d’experiències de referència de gestió participativa de l’aigua i dels rius per a la aplicació i validació de metodologies i eines del GT2 Desenvolupament d’actuacions, denominades “Experiències de Referència”, que siguin accions innovadores i transferibles als municipis i regions del sud-oest europeu. Creació de l’aplicació pràctica , coneguda com a “Caixa d’Eines”, que incorpori un compendi d’eines i metodologies de disseny, avaluació i sistematització de projectes de gestió de l’aigua i els espais fluvials GT3.
  • GT4 – Avaluació i seguiment del Projecte Avaluació interna i externa del desenvolupament del projecte.
  • GT5 – Publicitat, Informació i Capitalització Creació de una xarxa de gestió sostenible de l’aigua, el clúster de entitats del SUD’EAU2 GT5. Desenvolupament d’eines de comunicació: web, exposicions i newsletters.
sudeau-objetivos

 

SUD’EAU 2 PROPORCIONARÀ UNA CAIXA D’EINES PER A LA GESTIÓ DE L’AIGUA